Четиридесето заседание на Общински съвет-Болярово

IMG_5262На 20 септември 2018 година Общински съвет-Болярово проведе четиридесетото си заседание.

На него една от основните точки, която бе единодушно одобрена, бе докладната записка относно приемане на Общ Устройствен план на община Болярово. Гости по тази точка бяха архитектите-консултанти, работили по проекта – Кристиан Миленов и Стефан Даскалов. Те благодариха за съвместната ползотворна работа и увериха общинското ръководство и съветниците, че това е началото на едно бъдещо успешно сътрудничество.

 Местните депутати обсъдиха и приеха още докладни записки относно: информация за готовността за учебната 2018/2019 година; състоянието на земеделския отрасъл и мерки за неговото IMG_5254развитие на територията на община Болярово през стопанската 2017/2018 г. и организация на работата на общинска администрация по ЗСПЗЗ; приемане на годишен план 2019 за ползването на дървесина от общинския горски фонд на територията на община Болярово; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; промяна на бюджета и инвестиционната  програма на общината за 2018 година; докладна записка, относно Приемане на актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019 – 2021 г. на община Болярово; докладна записка, относно Предварително съгласие за прокарване на Трасето и сервитутната зона на „Преносен газопровод от българо – турската граница до ГИС „Странджа“ и възел за включване към Транзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2“ преминаващи през имоти общинска собственост и имоти стопанисвани от община Болярово; докладна записка, относно IMG_5264Продажба на недвижим имот /земеделска земя/ – частна общинска собственост в землището на с. Горска поляна; докладна записка, относно Одобряване наемната цена за един кв. м. полезна жилищна площ на предоставените жилища под наем на нуждаещи си граждани определени по чл. 43 от Закона за общинската собственост; докладна записка, относно Предоставяне под наем на общински имот – помещение с идентификатор № 05284.501.170.1.3 находящо се в гр. Болярово, ул. „Девети септември“ № 31; докладна записка, относно Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Стефан Караджово, ул. „Георги Димитров“ № 34, представляващ сграда с идентификатор № 69208.501.164.1 по КК на селото;  докладна записка, относно Приемане на Общ Устройствен план на община Болярово; докладна записка, относно Приемане на план за действие на общински концесии в община Болярово; докладна записка, относно Продажба на недвижим имот – частна  общинска собственост в с. Стефан Караджово, община Болярово; докладна записка, относно Предложение за промяна и актуализиране на транспортна схема на община Болярово;  докладна записка, относно Кандидатстване на Община Болярово с проектно предложение, съгласно Процедура BG06RDNP001-19.077 – МИГ Елхово – Болярово; Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура от Стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за обект „Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево от община Болярово“; докладна записка, относно Кандидатстване на Община Болярово с проектно предложение, съгласно Процедура BG06RDNP001-19.077 – МИГ Елхово – Болярово; Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура от Стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за обект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в град Болярово и село Попово“; докладна записка, относно Кандидатстване на Община Болярово с проектно предложение, съгласно Процедура BG06RDNP001-19.077 – МИГ Елхово – Болярово; Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура от Стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за обект „Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово“; докладна записка, относно Кандидатстване на Община Болярово с проектно предложение, съгласно Процедура BG06RDNP001-19.077 – МИГ Елхово – Болярово; Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура от Стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за обект „Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение; изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

IMG_5260 IMG_5261

About the Author :