ЦИК отмени решение на ОИК – Болярово след жалба на Христо Христов

CIMG1087На 9.11.2015 година ОИК – Болярово взема Решение №101-МИ относно: Определяне лице, осигуряващо функционирането на интернет страницата на Общинската избирателна комисия. С това решение кмета на общината се задължава да изплаща възнаграждение на лицето, определено от ОИК-Болярово в размер на минималната работна заплата за страната в периода от 11.11. 2015 година до следващите общи избори за общински съветници и кметове (което е 4 години).

Общинският кмет Христо Христов реагира веднага, подавайки на 10.11. 2015 г. жалба (с изх. № 77-00-131/ 10.11.2015 г.)до Централната избирателна комисия против това решение. В нея той определя решението за незаконосъобразно и необосновано, обосновавайки се,че неоснователно ОИК да определя такова лице без съгласието на кмета и да го задължава да му изплаща месечно възнаграждение за фактически минимална работа. Христо Христов излага мотивите си и моли да бъде отменено това решение.

CIMG1086Разглеждайки жалбата, ЦИК взема Решение №2938-МИ с дата 17.11.2015 г., с което обявява за нищожно Решение №101-МИ 9.11.2015 г. ОИК – Болярово. Решението е взето на основание чл. 57, ал.1, т.1, във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс. В решението е посочено, че Общинската избирателна комисия няма компетентността, съгласно чл. 871 ал.1 от ИК да определя лице, осигуряващо функциите на интернет страницата на Общинската избирателна комисия за срока на мандата на комисията.

About the Author :