Ценови оферти за обучение

DSC00544aНа 9 май 2014 г. в 9 часа в заседателната зала на община „Тунджа” бяха отворени и оповестени ценовите оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения за педагози” във връзка с реализацията на Дейност 4 „Специализирано обучение на педагози за работа с деца и родители в мултиетническа среда” и Дейност 5 „Специализирано обучение на педагози от детските градини-партньори по проекта за работа в творческите ателиета „Заедно” по проект „Дъга на толерантността – образователна интеграция на децата от етническите малцинства в детските заведения от община Тунджа”.

Участникът „ТЕЗА” ЕООД е предложил цена за изпълнение на обществената поръчка – 16 639. 80 лв. без включен ДДС.

Участникът „АИКБ – КОНСУЛТ” ЕООД е предложил цена за изпълнение на обществената поръчка – 16 390,00 лв. без включен ДДС.

 

About the Author :