Цените за тока на бита остават без промяна

evnЦени на електроенергията за клиентите на EVN България от 1 ноември 2015 г. 

В свое Решение №Ц-35 от 01.11.2015 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цени на електрическата енергия за продажба на битови и небитови клиенти, присъединени към мрежа “ниско” напрежение и цени за пренос и достъп до електроразпределителната мрежа в Югоизточна България в сила от 01.11.2015 г.

Според Решението на КЕВР крайните цени с ДДС за битови клиенти в Югоизточна България се запазват и са както следва:

  • Дневна тарифа 0,20492 лв. (с ДДС) / кВтч. Това е без промяна спрямо досегашната цена от 0,20492 лв. (с ДДС) / кВтч.
  • Нощна тарифа 0,11639 лв. (с ДДС) / кВтч. Това е без промяна спрямо досегашната цена от 0,11639 лв. (с ДДС) / кВтч. 

В цените са включени цените за енергия, за пренос и достъп през електропреносна и електроразпределителна мрежи, както и цени за балансиране на енергийната система за снабдяване (0,00223 лв/кВтч) и за разпределение (0,00010 лв/кВтч), съгласно допустимите от КЕВР лимити. Според решението на КЕВР средното намаление на крайните цени за небитови клиенти е с 2,2%.

EVN България напомня, че всеки битов и малък стопански клиент на дружеството има възможност да отчете своя електромер към 1 ноември 2015 г. и да предостави данните в удобен за него EVN Офис от 2 ноември (понеделник) до 6 ноември 2015 г. (петък) включително. Самоотчитанетоняма задължителен характер, извършва се по желание и е само допълнителна възможност за клиентите. То не отменя осъществяването на регулярен месечен отчет от страна на дружеството. За всички клиенти, които не са пожелали да отчетат сами електромерите си към 1 ноември 2015 г. ще важи следният принцип, който се прилага успешно от години при смяна на цени:

  • Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през октомври 2015 г. до 31 октомври 2015 г. включително по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период.
  • Количеството консумирана енергия по нови цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от 1 ноември 2015 г. до датата на отчитане през ноември 2015 г. пак по същата средна дневна консумация за пълния отчетен период. 

Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.

Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията във фактурите ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 31 октомври 2015 г. включително и потребление по нови цени от 1 ноември 2015 г. Тези фактури предстои да се заплащат след 1 декември 2015 г.

About the Author :