Хуманна загриженост за нуждаещите се

IMGP6575„Независим живот за жителите на община Болярово” – под този наслов бе реализиран мащабен социален проект на стойност 496470,11 лв. с ДДС, с времетраене 21 месеца (1.02.2016-31.10.2017 г.). Проектът бе финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

На 30 октомври 2017 г. се състоя заключителната равносметка относно цялостната дейност от изпълнението му. Презентирано от Татяна Дженкова-Велкова, ръководител на екипа по проекта. Присъстваха кметове и сметски наместници от селищата на общината, доставчици на социалните услуги по проекта, част от потребителите, членовете на екипа, разработили и реализирали този хуманен проект, членове на общинското ръководство, общественици, граждани.

IMGP6568От презентацията стана ясно, че през периода са обгрижвани 174 потребители, живеещи в различни населени места върху територията на общината ни – хора с увреждания и невъзможност за самообслужване, които получават социалната услуга „личен асистент”, „домашен помощник”, „социален асистент“ или интегрирани социални услуги: медицинско лице, рехабилитатор или психолог. През периода за изпълнение на проекта на трудове договори са назначени 58 доставчици на социални услуги, медицинско лице, рехабилитатор или психолог.

Всички назначени лица са преминали начално и надграждащо обучение, актуализиращо знанията им. Лицата придобиха подходящи знания и умения. Обученията   включваха  общи познания за грижите в домашна среда, умения и задължения на предоставящите услугите, спецификата на работа с различните целеви групи; здравословни и безопасни условия на труд; етични стандарти при предоставяне на социални услуги в домашна среда и др.

IMGP6566Чрез изпълнение на дейностите по информиране и популяризиране, част от които е и тази заключителна пресконференция, бе постинагнато популяризиране на целите на проекта и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г и визуализация на финансовия принос на Европейския социален фонд, както и популяризиране и мултиплициране на постигнатите по проекта резултати и създаване на положителна обществена нагласа. Дейността обхвана следните поддейности : 2 пресконференции ,  150 преспакета , 1000 брошури, 100 плаката, информационна табела, 3 публикации в печатните медии, 2 репортажа в електронна медия.

Резултати:  благодарение на проектните активности бе разширен пространственият обхват на предоставяните услуги и тяхното разнообразие. Това допринася пряко до повишаване на качеството на живот, както на предоставящите услуги, така и на потребителите; чрез получаване на достъп до социални услуги в общността или в домашна среда беше продължено предоставянето на качествени социални услуги в общността или в домашна среда за предотвратяване на социално изключване и създаване на възможности за водене на самостоятелен живот на възрастните и хората със специфични нужди.

Накрая ръководителят на проекта Татяна Велкова благодари персонално на госпожа Нина Терзиева, заместник-кмет на община Болярово за цялостното съдействие по този проект. От своя страна госпожа Терзиева се включи в обсъждането на резултатите с емоционално изказване, което прозвуча топло и затрогващо. В него прозвуча удовлетворението от постигнатото, защото е било в името на хора, нуждаещи се от помощ и подкрепа. Тя благодари на хората, превърнали живота на потребителите в по-лек и социално осмислен: Тодорка Никова, Димитрина Кирова, Стела Андреева, Димитринка Г. Кирова, както и на всички доставчици на съответните услуги.

С коментар за стореното се включи и кметът на общината г-н Христо Христов. Той заяви, че като кмет на общината всякога е бил социално ангажиран. Този проект според него е еталон как може да се откликне на човешката надежда от подкрепа; израз на съпричастност към лицата с по-труден живот, които трябва да бъдат обгрижвани. „Социалната сфера е необятна. Хората в неравностойно положение заслужават непрестанни грижи – дано държавата не забравя за това!“ – завърши г-н Христов. Затова действието на проекта ще продължи до края на календарната година (с държавни средства), а да се надяваме, че и през 2018 година.

IMGP5768 IMGP5774 IMGP6562 IMGP6564 IMGP6565 IMGP6567 IMGP6570 IMGP6571

 

About the Author :