Христо Христов присъства на заседание на Регионален съвет за развитие на Югоизточен район

IMG_5045На 4 септември 2015 година в залата на Областна администрация – Бургас се проведе двадесет и третото заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион.  В него участие взеха представители на министерства, областни управители, кметове на общини в Югоизточен район, представители на организациите на работодателите и синдикатите, представители на туристическия сектор, НПО и академичните среди на територията на района. Представител на община Болярово бе кметът  Христо Христов.

Акцент на заседанието бе темата за развитието на туризма в Югоизточен район. Госпожа Червенякова – секретар на съвета, представи изпълнението на приоритета и целите в сферата на туризма, заложени в Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г., като обърна внимание на показателите, измерващи равнището на развитие на туристическия сектор в района. По данни на НСИ, ЮИР заема водещо място в страната с приходи от нощувки в размер на 368 565 576 лв. или 36, 9 от общите приходи за страната (998 344 818 лв.)., а средствата за подслон и места за настаняване за 2014 г. са 909 бр., или 28,7 % от тези в страната.

Представител от Министерството на туризма запозна присъстващите с развитие на регионалната туристическа политика в туристическите райони на Югоизточен район, съгласно утвърдената Концепция за туристическо райониране на България. Съгласно разпоредбите на Закона за туризма, схемата на туристическо райониране покрива цялата територия на страната, а общините са най-малкият териториален модул, използван за очертаване границите на районите. На вниманието на присъстващите бе представена схемата на туристическо райониране с обособени 9 туристически района, като за всеки туристически район, се предлага основна и разширена специализация. Община Болярово е включена като дестинация за развитие на туризма към Бургаски черноморски туристически район. Разширената специализация включва освен основните и до 4 допълващи вида туризъм. Членовете на съвета бяха информирани и относно възможностите за финансиране на туристическия сектор от ЕС за периода 2014-2020 г. Представени бяха примерните дейности, които ще се финансират, бенефициентите и бюджета, предвиден за подкрепа на туризма, съгласно одобрените европейски програми. Само по ОП „Региони в растеж”, Приоритетна ос 6: Регионален туризъм е предвиден бюджет от 101 млн. Лв. за съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство.

Заместник-кметът на община Бургас, г-н Красимир Стойчев представи модела за успешна културна, спортна и туристическа политика. Представители на туристическия сектор запознаха присъстващите с предварителните резултати от края на туристическия сезон – лято 2015 г.

Поради изтичане на периода на действие на Стратегията за децентрализация на държавното управление и необходимостта от нова Стратегия за периода 2016-2025 г., през месец май тази година МРРБ възложи изготвянето й на „ФРМС консулт” ЕООД. На срещата представител на Фондацията за реформа в местното самоуправление инициира задълбочено обсъждане на основните аспекти от съдържанието на бъдещата Стратегия за децентрализация на държавното управление.

В края на заседанието членовете на съвета гласуваха Годишната индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район за 2016 г. Средствата за дейността на съвета се разпределят между областите Стара Загора и Ямбол, председателстващи Регионалния съвет за развитие за първото и второто полугодие на следващата година.

About the Author :