Фирмите масово декларират данъците си онлайн

DSC00070A60% от фирмите са декларирали печалбата си за миналата година онлайн, съобщиха от офиса на НАП в Ямбол. До момента близо 600 компании са подали декларации за финансовия си резултат и за дължимия корпоративен данък. Едва 240  декларации са подадени в офис – Ямбол. Останалите формуляри са приети онлайн с електронен подпис, което дава възможност на собствениците да намалят корпоративния си данък, ако дължат такъв и го внесат в срок, с 1%, но не повече от 1 000 лв. Само десетина декларации са подадени по пощата. Фирмите, задължени по Закона за корпоративното подоходно облагане, които през 2013 г. не са извършвали дейност също подават декларация, но специален образец 1010а, наречена още “нулева”. С нея, дружествата декларират, че през предходната година не са отчели приходи или разходи, съгласно счетоводното законодателство. Образецът е публикуван и може да бъде разпечатан от интернет страницата на Агенцията на адрес www.nap.bg в раздела “Документи за юридически лица”. Крайният срок за подаване на формулярите и за плащане на дължимия данък печалба е 31 март. Освен по електронен път, декларации се подават на място в офиса на Ямбол на улица „Кабиле” 1  , на гише в 4 пощенски станции в областта или като писмо с обратна разписка до адреса на НАП- Ямбол.

About the Author :