Фирмите в сектор “Търговия” – най-многобройни
  1. Брой предприятия

По окончателни данни за 2014 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 725. Броят им нараства с 1.4% в сравнение с 2013 г., като най-голямо е увеличението в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 18.0%, сектор „Култура, спорт и развлечения” – със 17.9%, и „Други дейности” – с 8.9%.

ТСБНай-голям спад спрямо 2013 г. е регистриран в броя на стопанските субекти, осъществявали дейност в област Ямбол през 2014 г. в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 15.8%, сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – със 7.1% и сектор „Операции с недвижими имоти” – с 4.2%.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2014 г. в област Ямбол е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 36.6% от общия брой на отчетените предприятия. Следва сектор „Селско, горско и рибно стопанство” – 11.7%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – 8.8%, „Преработваща промишленост” – 8.5% и „Операции с недвижими имоти” – 8.4%.

Най-голям е броят на микропредприятията (с персонал до 9 заети), който нараства с 1.7% спрямо 2013 г. и достига 5 317 през 2014 г. или 92.9% от общия брой. Броят на малките предприятия (с 10 до 49 заети) през 2014 г. е 334. Делът им в общия брой на нефинансовите предприятия е 5.8%, като намалява с 0.4 процентни пункта. Броят на средните предприятия (с 50 до 249 заети) през 2014 г. е 67 и намалява с 2.9% спрямо 2013 г., а делът им в общия брой на нефинансовите предприятия остава непроменен – 1.2%. Големите предприятия (с персонал с над 250 заети) са 7 и делът им в общия брой също е непроменен – 0.1%.

През 2014 г. броят на нефинансовите предприятия, реализирали печалба, е 3 906, или 68.2%, със загуба приключват 853, или 14.9% и с нулев резултат 966, или 16.9% от всички предприятия в областта.     2. Нетни приходи от продажби

Реализираните нетни приходи от продажби за областта са на стойност 2 360.0 млн. лв., което е с 63.0 млн. лв. по-малко спрямо 2013 година. Най-голям е делът на сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, в който са реализирани 1 029.1 млн. лв., или 43.6% от общите продажби. Сектор „Преработваща промишленост” реализира 618.7 млн. лв., или 26.2% от нетните приходи за областта. Сектор „Селско, горско и рибно стопанство” – 296.9 млн. лв., което представлява 12.6% за 2014 година

3.Произведена продукция

През 2014 г. нефинансовите предприятия, извършващи стопанска дейност в област Ямбол, са произвели продукция в размер на 1 472.9 млн. лева.

Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост”, в който е създадена 599.2 млн. лв. от произведената продукция. Относителният дял на този сектор е 40.7% за 2014 г., което е с 3.0 процентни пункта повече в сравнение с 2013 година.

Следващ по относителен дял е сектор „Селско, горско и рибно стопанство” с 19.7% за 2014 г. като спрямо предходната година делът му остава непроменен.

Структуроопределящ сектор в областта е и сектор „Строителство” – 10.6%. През 2014 г. неговият относителен дял в произведената продукция намалява с 3.7 процентни пункта спрямо 2013 година.

4. Заети лица

Заетите лица през 2014 г. във всички нефинансови предприятия в Ямболска област са 27 952. В микропредприятията заетите са 33.0%, в малките предприятия – 23.2 %, в средните предприятия – 21.0%, а в големите предприятия – 22.8% от всички заети. През 2014 г. броят на заетите лица в област Ямбол се е увеличил с 6.1% спрямо 2013 г., като най-голямо увеличение се наблюдава в големите предприятия – с 42.2%, докато намаление е регистрирано в броя на заетите лица в средните предприятия – с 4.9%.

 

About the Author :