Училището в Бояджик ще бъде обновено с европейски средства

Община „Тунджа“ ще ремонтира училището в село Бояджик по европейски проект.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 523 219,30 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е до 20.03.2023 г.

Дейностите по договора предвиждат изпълнение на ремонтни работи по покрив, фасади, вътрешни инсталации /ВиК, ЕЛ/, подмяна на котела и отоплителната инсталация на сградата, съобразно с приложените мерки за енергийна ефективност и достигането на необходимия топлинен комфорт в сградата

Училището в с. Бояджик включва две сгради: училище и физкултурен салон, които са строени в различни години, но са функционално свързани в един общ училищен комплекс с обща застроена площ от 1 450 м2, в т. ч. застроена площ на училището – 970 м2 и застроена площ на физкултурен салон – 480 м2. Имотът и сградите, където ще бъде реализиран проектът, са общинска собственост. В училището се обучават 150 деца в подготвителни групи и ученици от селата Бояджик, Болярско, Гълъбинци, Златари и работят 24 души персонал – специализиран и помощен, които пряко ще се възползват от реализацията на проекта.

На 20.03.2020г. община „Тунджа“ сключи Административен договор № BG06RDNP001-7.002-001-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, BG06RDNP001-7.002 – УЧИЛИЩЕ, „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по §10 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“. Наименованието на проекта е “Основен ремонт и отоплителна инсталация на Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий”,  с. Бояджик, община “Тунджа”.

About the Author :

Leave a reply