“Ученически практики” в ПГИ „Г. Раковски” – Ямбол

IMG_2818ПГИ “Георги С. Раковски” – Ямбол се включи в проект „Ученически практики” и през учебната 2014/2015 година с цел осигуряване на реални работни места на заинтересувани ученици в  направленията, в които се обучават нашите възпитаници:

 • Счетоводство и данъчно облагане;
 • Администрация и управление;
 • Приложна информатика;
 • Финанси, банково и застрахователно дело

IMG_2830Бизнесът се включи активно при разработването на програми за практическо обучение по професиите, за улесняване прехода от училище към пазара на труда. Дейността с практикантите стартира на 01.12.2014 година в нашите фирми партньори, с които създадохме трайни контакти от изминалата учебна година:

 

 • ”Славекс” ЕООД;
 • ЕТ ”Елит консулт-Диана Иванова”;
 • ”Аметист 2012”ЕООД;
 • “ИСА”;
 • „СДК-08“ЕООД;
 • „Абелия консулт“ЕООД;
 • „Бизнес стил корект“ ЕООД;
 • „ИНКОМ ПВ“ ЕООД‘
 • ЗД“ЕВРОИНС“ клон Ямбол;
 • HDI клон Ямбол;
 • „ХЕС“ АД;
 • Водоснабдяване и канализация ЕООД гр.Ямбол,;
 • Съюз на българския червен кръст – гр. Ямбол

IMG_2861На база на направения вътрешен мониторинг се установи:

 • Консултантът на учениците за избор на практика извършва надзор върху цялостното провеждане на практиката в съответствие с приетата програма; съвместно с наблюдаващите учители, изготвя материали за мотивиране на учениците; изработва заедно с партньорите и наблюдаващите учители график за провеждане на практиките, изготвя график и списъци на желаещите ученици по професии и специалности по работни места; наблюдава  състоянието и напредъка и предлага конкретни мерки за отстраняване на възникнали проблеми в хода на проекта;
 • 20150325_111044Наблюдаващите учители разработват програми за провеждане на практиките съвместно с работодателите и осигуряват изпълнението й; участват в разработването на графика за провеждане на практиката и изготвят списъци на определените ученици по професии и специалности по работни места; провеждат необходимия инструктаж по техника на безопасност и охрана на труда с учениците; наблюдават тяхната работа, подпомагат дейността на наставниците; заверяват съвместно с наставниците „стажантските книжки” на учениците.
 • Работодателите – партньори предлагат работни места, отговарящи  на професията/специалността за която се организира практиката; осигуряват наставници в зависимост от професиите на учениците; сключват договор с ПГИ; организират пребиваването на учениците и наблюдаващите ги учители; участват в съгласуването на програмите за провеждане на практиката; осъществяват контрол по време на практиката;
 • IMG_20150324_120115Наставниците  установяват правилата за работа – запознават учениците с правилата за безопасност и охрана на труда; провеждат инструктажи; поставят  задачи и следят за тяхното изпълнение съгласно целите и разработените предварително критерии; демонстрират определени дейности или операции; съдействат при анализиране на поставените за изпълнение задачи и подпомагат учениците при вземането на решения; дават практически съвети относно планиране и изпълнение на задачите; заверяват стажантската книжка на учениците и съвместно с наблюдаващия учител отчитат напредъка според предварително изготвен инструментариум за целите на практическото обучение и критерии;
 • Учениците  провеждат практиката в организацията – партньор, съгласно график утвърден от директора.
 • Работодателите са доволни от съвместната работа с ПГИ „Георги С. Раковски“ – гр.Ямбол. Бизнесът получава  реална представа за нивото на професионалната подготовка, участва в разработването и изпълнението на програми за обучение.  Със съдействието на наставниците от всяка фирма-работодател, учениците надграждат знания, умения и компетенции по професията.
About the Author :