Успешен търг в “Тунджа”

община-тунджа-5A5 212.60 лв. годишен наем се очаква да постъпят в общинския бюджет при отдадени 8 имота с площ 154,137 дка земеделска земя от проведения търг в община „Тунджа“. Отдадените за срок от 10 години земи са в землищата на селата Веселиново, Златари, Генерал Инзово и Роза.

Очакваните постъпления от годишен наем на отдадените три язовира са в размер на 8 530 лв. Язовирите са в землищата на селата Златари, Меден кладенец и Маломир и се предоставят за рибовъдна дейност.

Община „Тунджа“ е най-големият в Ямболска област производител на сладководна риба. Към месец декември 2014 година общината е собственик на 104 язовира. Действащи към този момент са 51 договора за отдаване под наем на язовири и са сключени 10 концесионни договора.

About the Author :