Услуги в домашна среда в “Тунджа”

???????????????????????????????„Център за услуги в домашна среда – интегриран модел на социално включване за независим живот  в малките населени места от селски тип в община Тунджа”  е името на новия социален проект, който Община „Тунджа” ще реализира в продължение на 22 месеца, като интегрираните услуги за потребителите е с разчет да се предоставят дългосрочно – за период до 18 месеца.

Проектът е одобрен и финансиран по схема BG051M90PO001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

На 18.09.2015 г. в Министерство на труда и социалната политика, кметът на община „Тунджа”- Георги Стоянов Георгиев подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проекта в размер на 499 964.12 лв.

Целта на проектното предложение е да се подобри качеството на живот на лицата с увреждания, възрастните хора с хронични заболявания и лицата в невъзможност за самообслужване чрез въвеждане на модел за комплексни грижи и подкрепа в домашна среда.

По проекта ще се реализират мерки за намаляване риска от настаняване в специализирани институции на лицата, страдащи от функционални зависимости и ще се осигури равен достъп до интегрирани медико-социални услуги в домашна среда на хората, нуждаещи се от подкрепа, живеещи в 44-те населени места на общината.

В съответствие с Насоките за изпълнение на процедурата, Управляващият орган, в рамките до 30 дни от подписване на Договора, следва да проведе обучение на общините във връзка с изпълнение на проектните дейности и да публикува Ръководство по изпълнение на схемата „Независим живот”.

Изпълнението на дейностите по проекта се очаква да стартират през м. ноември 2015 г. и ще осигурят възможности за надграждане създадения модел на интегрирани услуги по предходни социални проекти, реализирани на територията на община ”Тунджа”.

About the Author :