Управителният съвет на 3ПК „Тунджа” село Окоп свиква годишно отчетно-изборно събрание

 

„Тунджа”, 22.03.2022 г.

 

 

Управителният съвет на 3ПК „Тунджа” с. Окоп, област Ямбол на основание чл. 11, ал. 1 от Устава на ЗПК  свиква годишно отчетно-изборно събрание на 08.04.2022 г. от 9.00 часа в салона на читалището в с. Окоп с

 

 

Дневен ред:

  1. Прекратяване членство в ЗПК „Тунджа” съгласно Устава на ЗПК

Докладва: Диньо Динев — член на УС

  1. Доклад на УС на ЗПК „Тунджа” с. Окоп за производствените и икономически резултати за 2021 г.

Докладва: Председателя на ЗПК

  1. Доклад на КС на ЗПК „Тунджа” с. Окоп за 2021 г.

Докладва: Председателя на КС

  1. Приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г.

Докладва: Счетоводителя на ЗПК

  1. Вземане решение за ползване на кредити от физически и юридически лица за производствени и инвестиционни цели и работа с Разплащателна агенция и ДФ „Земеделие”

Докладва: Председателя на ЗПК

  1. Вземане решение за разпореждане с ДМА, движимо и недвижимо имущество на ЗПК

Докладва: Председателя на ЗПК

  1. Избор на Управителен съвет, контролен съвет и председател на ЗПК „Тунджа“ с. Окоп

При липса на кворум събранието ще се проведе на същата дата и същото място един час по-късно.

Поканват се член-кооператорите да присъстват.

                                                    От УС на ЗПК „Тунджа” с. Окоп

About the Author :

Leave a reply