“Улично осветление” ЕАД е подало оферта за реконструкция на уличното осветление в Ямбол

Ямбол, 14.07.2020

„Улично осветление” ЕАД – София е фирмата, подала единствена оферта за реконструкция на уличното осветление в Ямбол. Днес в 14 часа комисията по обществената поръчка отвори единствената оферта, но тепърва предстои ценовата оферта да бъде отворена, след като се провери документацията дали отговаря на заложените критерии от община Ямбол.

“Улично осветление”ЕАД – София е правоприемник на единствената общинска специализирана структура, която се занимава с уличното осветление на София, приватизирана е през 2007 г.

При предишното обявяване на обществената поръчка за уличното осветление при старото общинско управление тя спечели поръчката като участник в Дружеството по Закона за задълженията и договорите “Улично осветление”, в което взе участие и ямболската фирма “Елтър”. Тогава обаче обществената поръчка за реконструкция на уличното осветление беше за 7 млн. лв. без ДДС.

Обявената обществена поръчка за уличното осветление включва първостепенната улична мрежа, паркове, градини и озеленени площи над 1 хектар в града и второстепенната улична мрежа и междублоковите пространства в Ямбол.

Прогнозната стойност на поръчката е 3 200 000 без ДДС, от които 2 880 000 лв. за строителство и 320 000 лв. за непредвидени разходи.

На този етап финансиране за обществената поръчка не е осигурено, изпълнението на дейностите ще започне при осигуряването му от община Ямбол.

About the Author :

1 Comment to ““Улично осветление” ЕАД е подало оферта за реконструкция на уличното осветление в Ямбол”
  • Anonymous
    July 15, 2020 - Reply

    Обществената поръчка при предишното управление е била за 7 млн, а сега е за 3 млн. Същият обем дейности или е оптимизирана ? И още : защо ямболската фирма този път не е участвала

Leave a reply