Удължиха срока за рекултивация на депото в Стралджа до 31 декември

SAM_0951-002(1)На 12.11.2015 г. кметът на община Стралджа подписа Допълнително споразумение № 4 към Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C008/17.10.2012 по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза” с Управляващия отговор на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“. Допълнителното споразумение е подписано и от общините Ямбол, Сливен, Нова Загора и Тунджа. С това споразумение срокът за изпълнение  на дейностите по договора се удължава до 31.12.2015г. До тази дата трябва да приключат и всички дейности за обект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци с преустановена експлоатация на Община Стралджа, ПИ 69660.420.1, землище на гр. Стралджа“, който е част от проекта.

Съгласно сключения между Община Стралджа и изпълнителя ДЗЗД „Мараш-2015“ договор,  строително-монтажните работи по рекултивацията на депото трябва да приключат до 07.12.2015г. и до края на годината обектът трябва да се въведе в експлоатация.

Към настоящия момент на обекта кипи усилена дейност.

Оформено е тялото на депото, почти е приключила техническата рекултивация, състояща се от полагане на горен изолационен екран и система за отвеждане на повърхностни води, довършва се обслужващия път.

С подкрепата на времето, прогнозата за което е благоприятна, ще се извърши затревяването и засаждането на фиданки от явор, с което обектът ще бъде приключен в срок.

 

About the Author :