Удължават услугата „Личен асистент” е удължена до 31 март 2015 година

16На 23 януари 2015 година между Агенция за социално подпомагане и община Болярово беше сключено споразумение относно целево осигуряване на услугата «Личен асистент».

Общо 13 милиона лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика, за да бъде обезпечено финансирането на на социалната услуга «Личен асистент» до стартирането на новите операции по Оперативна проглама «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г.

Средствата се предоставят на общините чрез Агенцията за социално подпомагане. Парите ще бъдат отпускани за подпомагане на хората, за които е извършена социалната оценка по проекта „Подкрепа за достоен живот”, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. По този начин ще се осигури непрекъсваемост на финансирането до отпускането на средствата по новата оперативна програма.

Потребители на услугата са хора с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, лица с по-нисък процент на трайно увреждане, но с установена невъзможност за самостоятелно обслужване, деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване.

За община Болярово десет потребители на услугата ще бъдат обгрижвани от десет лични асистенти, които са били с действащи договори към 31.12. 2014 година. Срокът на услугата е до 31 март 2015 година. Бюджетът по Постановление № 4/ 15.01. 2015 г. на Министерски съвет за общината ни се определя на база 1379 часа/ месечно при часова ставка от 3 лева на час.

Приносът на предоставяната услуга „Личен асистент” е от особена важност за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, включително и деца, които се нуждаят от постоянна грижа в ежедневието си.

Социалната услуга дава възможност хора от всички общини на територията на страната, включително и на живеещите в отдалечени и малки населени места, в които предоставянето на социални услуги е по-ограничено, да получат реална подкрепа в домашна среда.

 

About the Author :