Удължават срока на проект «И аз имам семейство»

photo_verybig_821126Проектът за развитие на приемната грижа «И аз имам семейство», по който община Ямбол е партньор на Агенция за социално подпомагане, се удължава до края на месец февруари 2015 г., а срокът за отчитане на общините партьори е 31.01.2015 г.

Община Ямбол е една от 83-те общини в България, която активно работи по проект „И аз имам семейство» BG051PO001-5.2.11-0001-C0001, като партньор на Агенция за социално подпомагане. Проектът е на стойност 14 990 037,70 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Проект «И аз имам семейство» разви приемната грижа по нов начин, като една от основните цели е да се даде шанс за децата в риск да израснат в семейна среда, както и възможност за трудова заетост на безработни лица в общините Ямбол и Тунджа. Процедурата за кандидатстване по проекта започва с подаване на комплект документи до Екипа по приемна грижа към Община Ямбол, продължава с проучване и обучение на кандидатите. Проучването цели да се спази основната философия на приемната грижа – да се определи доколко един човек е годен за приемен родител и да се намери най-доброто семейство за определено дете, като основен е интересът на детето. За отглеждането на дете приемните родители получават финансова подкрепа от държавата, а професионалните приемни родители – и заплата.

От началото на проекта досега в Община Ямбол  и Община Тунджа има 6 утвърдени приемни семейства – едно доброволно и пет професионални. Във всички тях са настанени деца, които получиха шанс за нормален живот, уютен дом и любов.

About the Author :