Удължават срока за предоставяне по проект на услуги в Общностния център в Ямбол

FB_IMG_1501658062170Предстои удължаване срока на Проект BG05М9ОР001-2.004-0035 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол“ по схема BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.

В тази връзка между Управляващия орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Схема BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ и Община Ямбол предстои да бъде подписано допълнително споразумение. С него ще се уреди удължаване продължителността на административните договори и допълнителното финансиране.

Проект BG05М9ОР001-2.004-0035 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол“ стартира през месец юли 2016 г., когато с Община Ямбол беше подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, със срок за изпълнение на проекта до 31.12.2018 г.

От 24.07.2016 г. до настоящия момент в сградата на Общностен център – Ямбол, с административен адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Бенковски“ № 400, екип от специалисти предоставят интегрирани услуги – социални, образователни и здравни, чиято цел е подкрепа за деца до 7 год. възраст, техните родители, както и бъдещи родители, по отношение на ранното детско развитие и повишаване на тяхната компетентност. Пряката работа на специалистите в Общностен център – Ямбол е насочена към обогатяване знанията, уменията и компетентностите на родителите, относно етапите в  детското развитие (физическо, психическо, социално, образователно) и как да прилагат усвоеното.  Услугите, предоставящи се в Общностен център – Ямбол са насочени към общности с различен етнически произход и социален статус.

About the Author :

Leave a reply