Удължават социален проект за патронажна грижа в община Болярово

Болярово, 30.12.2020 г.

В община Болярово приключи изпълнението на процедура  № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2″. След подписване на Допълнително споразумение № 02 към Договор № BG05M9OP001-2.040-0099-C01, и възможността за удължаване срока на изпълнение по проект „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово”, ще продължат да се предоставят здравно – социални услуги по процедура  „Патронажна грижа  за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”, със срок за изпълнение 19.11.2020 – 19.05.2021г. В рамките на дейността ще бъдат предоставяни мобилни  здравно-социални услуги на възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване  и хора с увреждания и техните семейства, имащи за цел да подпомогнат ежедневието им, за да могат те да останат в семейната си среда и да преодолеят ограниченията пред самостоятелния начин на живот.

About the Author :

Leave a reply