Увеличава се смъртността в Ямболска област през 2020 г.

Раждаемост 

През 2020 г. в област Ямбол са регистрирани 1 109 родени деца, като от тях 1 098 (99.0%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените остава непроменен.

Коефициентът на обща раждаемост[1] в област Ямбол през 2020 г. е 9.4‰ и в сравнение с 2019 г. се увеличава с 0.1 промилни пункта.

Броят на живородените момчета е 590, а на живородените момичета – 508.

В градовете и селата на област Ямбол живородени са съответно 782 и 316 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.6‰ и в селата – 8.9‰.

С по-висок от общия за областта коефициент на раждаемост са общините Стралджа – 11.0‰ и Ямбол – 9.7‰, а с по-нисък от общия за областта коефициент на раждаемост са общините Тунджа – 8.7‰, Болярово – 8.6‰ и Елхово – 7.8‰.

Към 31.12.2020 г. броят на жените във фертилна възраст (от 15 до 49 години) е 21.5 хил. като спрямо предходната година той намалява с 0.4%.

Броят на децата, родени от майки под 20 години е 260 през 2020 г. и в сравнение с 2019 г. броят им се увеличава с 5.7%.

Тоталният коефициент на плодовитост[2] е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2020 г. средният брой живородени деца от една жена в област Ямбол е 2.08, докато през 2019 г. той е бил 2.06 деца.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете намалява от 24.8 години през 2019 г. на 24.3 години през 2020 година.

През 2020 г. броят на живородените извънбрачни раждания в област Ямбол е 737, или 67.1% от всички живородени, което е с 1.0 процентен пункт повече в сравнение с 2019 г. (66.1%).

Най-висок е относителният дял на извънбрачните живородени деца в общините Болярово (86.7%) и Стралджа (83.5%), следвани от общините Елхово (74.3%), Тунджа (69.9%) и Ямбол (60.9%). 

Смъртност 

През 2020 г. в област Ямбол нивото на общата смъртност се увеличава. Броят на умрелите е 2.4 хил. души, а коефициентът на обща смъртност[3] – 20.9‰ и спрямо предходната година се увеличава с 2.9 промилни пункта.

Смъртността сред мъжете в област Ямбол (22.5‰) e по-висока в сравнение със смъртността сред жените (19.5‰). През 2020 г. на 1 000 жени умират 1 102 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (29.2‰) отколкото в градовете (17.4‰). С най-висок коефициент на смъртност е община Болярово (36.5‰), следват общините Тунджа (28.8‰), Стралджа (22.5‰), Елхово (21.4‰) и Ямбол (17.1‰).

През 2020 г. в област Ямбол са починали 9 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 8.2‰. 

 

Естествен и механичен прираст на населението 

 

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението.

През 2020 г. в резултат на отрицателния естествен прираст, населението на област Ямбол е намаляло с 1 351 души. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествен прираст в област Ямбол, е минус 11.5‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 7.8‰, а в селата – минус 20.3‰.

Всички общини в областта също са с отрицателен естествен прираст, като община Ямбол е с най-висок коефициент на естествен прираст – минус 7.4‰. Следват общините Стралджа (-11.5‰), Елхово (-13.6‰), Тунджа (-20.1‰) и Болярово (-27.9‰).

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст, представляващ разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година, който за област Ямбол е положителен – 502 души. Коефициентът на механичен прираст е 4.3‰ и в сравнение с 2019 г. се увеличава с 8.9 промилни пункта.

 

[1] Брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината.

[2] Среден брой живородени деца, които би родила една жена през целия си фертилен период съобразно повъзрастовата плодовитост през отчетната година.

[3] Брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението.

About the Author :

Leave a reply