Търг на земеделски земи в Стефан Караджово

logo_7801О Б Щ И Н А    Б О Л Я Р О В О, О Б Л А С Т    Я М Б О Л С К А 

З   А   П   О   В  Е  Д

№ РД-5-367/29.07.2016 година

                        На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.41, ал.1 от Наредба 5 за РПУРОИ и Решение №  141 взети с Протокол № 13 от 28.07.2016г. взето на Общински съвет Болярово.

О Б Я В Я В А М:

                        Явен публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост както следва:

– Поземлен имот с площ 1500 кв.м., VІ категория в местността “Дълбок дол”, НТП-друг вид нива, съставляващ ПИ с идентификатор № 69208.16.735 /стар идентификатор:69208.16.731; номер по предходен план:000067/ по кадастралната картата /КК/ на с.Стефан Караджово, заедно с построената в него сграда /кошара/ с идентификатор № 69208.16.735.1 със застроена площ 136 кв.м с начална цена – 1030,00 /хиляда и тридесет/ лева без ДДС..

Търгът ще се проведе на 12.08.2016 год. от 14.00 часа в сградата на общината.

Желаещите да участват в търга да подадат в информационния център на общината до 16.00 часа на 11.08.2016 год. следните документи:

За физически лица:

 1. Молба за участие в търга по образец от стая № 16 на общината.
 2. Удостоверение от ТД на НАП по Данъчна регистрация на лицето, че същият няма държавни задължения.
 3. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от общината по  постоянен адрес на лицето.
 4. Квитанция за внесен депозит – 10% от общата стойност от касата на общината или по сметка на общината

СИБАНК ЕАД

BIC: BUIBBGSF

IBAN: BG10BUIB98883333498000

 1. Фактура за закупени тръжни документи – 4,80 лв. за имот от касата на общината.
 2. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие 

За юридически лица:

 1. Молба за участие в търга по образец от стая № 16 на общината.
 2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата издадено не по рано от 15 дни от датата на търга.
 3. Удостоверение от ТД на НАП, че фирмата няма задължения.
 4. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от общината по  регистрация на фирмата.
 5. Квитанция за внесен депозит – 10% от общата стойност от касата на общината или по сметка на общината

СИБАНК ЕАД

BIC: BUIBBGSF

IBAN: BG10BUIB98883333498000

 1. Фактура за закупени тръжни документи – 4,80 лв. за имот от касата на общината.
 2. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие

Търгът ще се проведе на  12.08.2016 год. от 14.00 часа в сградата на общината.

За справки тел.: 04741/69-06

 

Христо Христов

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:

ЙД

About the Author :