Търгове през месец октомври в община „Тунджа“

Tundja3Със заповед на кмета на община „Тунджа” – Георги Георгиев, за 25 октомври 2017 година, са насрочени седем търга, които ще се проведат от 9.30 ч., в залата на общината.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа“ и Заповед РД-07-1034 от 05.10.2017 година на кмета на община „Тунджа“, е обявен публичен търг, с явно наддаване, за предоставяне под аренда на земеделска земя – нива в землището на село Калчево, за създаване на трайни насаждения, за срок до изтичане на амортизационния срок на съответните насаждения.

Обявен е публичен търг, на основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа“ и Заповед РД-07-1032 от 05.10.2017 година на кмета на община „Тунджа“, за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на помещение към училищната сграда на основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново, с площ 17 кв. м., за извършване на търговска дейност, при спазване изискванията на Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организиране на мероприятия за деца и ученици.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа“ и Заповед РД-07-1030 от 05.10.2017 година на кмета на община „Тунджа“, е обявен публичен търг за продажба на 6 урегулирани поземлени имота, за които не е осъществена процедура по промяна предназначението, съгласно глава III от раздел 5 от Закона за горите. Имотите са в землището на с. Победа (лесопарк „Бакаджик“).

За продажба се предлагат втори етаж от масивна сграда, в землището на село Роза; две едноетажни масивни сгради в селата Бояджик и Маломир; пет дворни места в селата Генерал Инзово, Меден кладенец, Роза и Маломир; една нива в землището на село Кукорево и общински терен в село Хаджидимитрово.

Стъпката за наддаване на предлаганите имоти е 5% от началната тръжна цена.

Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Времето за оглед на обектите е до 23.10.2017 г., чрез кмета на населеното място.

Подаването на документи за участие в търга и внасянето на необходимите такси е до 23.10.2017 г.

Информация за търговете може да се получи в стаи № 306 и № 307, ет. ІІІ в административната сграда на общината – гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, на тел. 046 684 302; 046 684  303, както и от сайта на община „Тунджа“ – www.tundzha.net.

About the Author :