Търгове в община „Тунджа“

DSC00544Съгласно заповеди на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев, на 24 октомври 2014 г. от 9.30 ч. са насрочени пет публични търга с явно наддаване.

За продажба са обявени:

– земеделска земя, представляваща изоставена нива с площ от 37,690 дка в землището на с. Маломир; начална тръжна цена – 56 535 лв. без ДДС;

– дворно място с площ от 900 кв.м в с. Чарган при начална тръжна цена 2 600 лв. без ДДС;

– масивна сграда – сеновал на застроена площ от 510 кв.м. в землището на с. Сламино при начална тръжна цена в размер на 5 010 лв.

Под наем се предоставят:

– помещение от масивна сграда – училище (имот общинска собственост), предоставено на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново, за срок от 10 /десет/ години;

– общо 28 броя дворни места в с. Безмер – имоти частна общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години;

– две помещения от общинска сграда-гараж в с. Кабиле и едно помещение в с. Хадждимитрово, за срок от 10 /десет/ години;

– язовири общинска собственост, за срок от 5/пет/ години, в селата Симеоново, Стара река, Чарган.

Времето за оглед на обектите, подаване на необходимите документи и внасяне на таксите е до 23.10.2014 г.

Информация за търговете може да се получи в стаи № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината в гр. Ямбол и на тел.: 046 684 302 /303/

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

About the Author :