Търгове в община „Тунджа“

tundja 2Със заповед на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев, са насрочени поредните търгове, които ще се проведат на 30.03.2016 година, от 9.30 ч.

На публичен търг за продажба се предлагат 17 урегулирани поземлени имота, за които не е осъществена процедура по промяна предназначението, съгласно глава III от раздел 5 от Закона за горите. Имотите са в землището на с. Победа.

Продават се и 5 общински недвижими имоти в землището на селата Асеново, Ханово и Чарган. В землището на село Симеоново се предлагат 2 дворни места.

На публичен търг за продажба се предлагат още масивна едноетажна сграда в с. Кукорево, със застроена площ 230 кв. м., заедно с дворното място, в което е построена, а в село Калчево се продава масивна сграда със застроена площ 88,88 кв. м., заедно с дворното място, в което е построена.

Продават се 2 общински терена – един в землището на село Симеоново и един в Гълъбинци.

На публичен търг по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за предоставяне под аренда на земеделска земя, общинска собственост, за реконструкция и/или  създаване на трайни насаждения, за срок от 30 /тридесет/ години или до изтичане на амортизационния срок на съответните насаждения, на имоти, се предлага временно неизползвана орна земя в землището на село Чарган.

За предоставяне под наем за срок от 10 /десет/ години на имоти частна общинска собственост на територията на община “Тунджа”, се предлагат 2 помещения от масивни сгради, в селата Безмер и Хаджидимитрово.

Стъпката за наддаване на предлаганите имоти е 5% от началната тръжна цена /НТЦ/.

Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Времето за оглед на обектите, подаването на документи и внасянето на необходимите такси е до 29.03.2016 г.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа”, към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Информация за търговете може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на административната сграда на общината в гр. Ямбол и на тел.046 684 302 /303/, както и в сайта на община „Тунджа“ www.tundzha.net.

About the Author :