“Тунджа” с още един одобрен социален проект

tundja 2Фонд „Социална закрила” одобри за финансиране проектното предложение на община „Тунджа”  за  „Обновяване и модернизиране на кухненското оборудване  в Общинско социално предприятие за обществено хранене  „Домашен социален патронаж” с. Победа, община ”Тунджа”.

По проекта ще се осигури  подходящо професионално кухненско обзавеждане и оборудване, което  ще  създаде условия за ергономичен работен процес, подготовка и предлагане на храна с добри вкусови качества, при намалени режийни разходи с цел подобряване качеството на предлаганите социални услуги в общността „Домашен социален патронаж” и „Обществена трапезария” по операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016 г” .

Чрез Фонд „Социална закрила” са осигурени 21 599.60 лв., а финансовото участие на Община „Тунджа”  е  в размер  на 2 446.27 лв

Проектът ще се реализира в Община „Тунджа”, в Общинско социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж”- с. Победа, което е с териториален обхват на доставка на услугата „ДСП” в селата Победа, Челник, Козарево, Стара река, Могила, Чарган, Търнава, Асеново, Робово, Сламино и Каравелово.

About the Author :