“Тунджа” с нов одобрен социален проект

TUNDJAОбщина „Тунджа” получи уведомление от Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за одобрено финансиране на внесеното в началото на юни проектно предложение „Център за услуги в домашна среда – интегриран модел на социално включване за независим живот в малките населени места от селски тип в община Тунджа” по схема BG051M90PO001-2.002 „Независим живот”, финансирана по ОП „РЧР” 2014-2020.

Целта на проекта е да се подобри качеството на живот на лицата с увреждания, възрастните хора с хронични заболявания и лицата в невъзможност за самообслужване чрез въвеждане на модел за комплексни грижи и подкрепа в домашна среда.

В 44-те населени места на общината по проекта ще се реализират мерки за намаляване риска от настаняване в специализирани институции на лицата, страдащи от функционални зависимости и ще се осигури равен достъп до интегрирани медико-социални услуги в домашна среда на хората, нуждаещи се от подкрепа.

Заедно с разширяване обхвата на услугите, дейностите по проекта са насочени и към осигуряване на работни места в социалната икономика. По проекта е предвидено да бъдат наети  общо 40 лица на позициите „личен асистент” и „домашен помощник”, както и 7 специалиста – социални работници, медицински сестри, рехабилитатор и психолог.

Изпълнението на дейностите по проекта създават възможности за надграждане създадения модел на интегрирани услуги по схема „Помощ в дома”, реализиран през периода 2013-2014 г. и ще гарантира устойчивост на проект „Нови възможности за грижа”, финансиран по схема „Нови Алтернативи” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Новото проектно предложение е на стойност 499 964.12 лв., като общата продължителност на дейностите е 22 месеца, а интегрираните услуги за потребителите е предвидено да се предоставят дългосрочно – за период от 18 месеца.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ между Договарящия орган и кмета община „Тунджа”- Георги Георгиев ще бъде подписан през периода 14 – 18.09.2015 г., съгласно утвърден график.

About the Author :