“Тунджа” разяснява проверката за коректността на данъчните декларации

DSC01745Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев и ръководството на общината проведоха редовната месечна оперативка с кметовете и кметските наместници.

Сериозно внимание беше обърнато на  предстоящата проверка по населени места, във връзка с коректността на подадените имотни декларации от собствениците на имоти в община Тунджа. Срокът за притежателите на имоти да изпълнят задължението си по Закона за местни данъци и такси за деклариране на актуалното си имотно състояние беше със срок до 30 септември.

При установяване на несъответствие от проверяващият екип, между декларираното и реалното състояние на имота по време на проверката, ще бъде изготвен акт за нарушение и ще се начисли глоба на собственика на имота. Освен глобата, той ще бъде задължен да изплати и всички стари задължения към общината.

DSC01746Директорът на Дирекция „ТУСЕ“ Ангелина Танева запозна присъстващите с подготовката на трите проектни предложения, с които ще кандидатства община „Тунджа“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.

Кметът Георги Георгиев акцентира върху важността на тези проекти за развитието и благоустрояването на населените места на територията на общината.

Дадени бяха конкретни указания за организационно-техническата подготовка по повод провеждането на президентските избори и референдума през 2016 година.

Заместник-кметът Станчо Ставрев представи основни акценти от новия, одобрен за финансиране, социален проект на общината “Желани пространства” – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места”, одобрен за финансиране по  процедура „Услуги за ранно детско развитие. Проектът  е на стойност 588 567 лв., с планирана продължителност на дейностите 28 месеца.

DSC01753Освен него беше коментиран и проектът на Община „Тунджа” – „Подкрепа за предучилищното образование и подготовка на деца в неравностойно положение” по процедура: BG 05M2OP001-3.001 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Дейностите по проекта ще бъдат с интегриран подход и ще предоставят подкрепа на детето в образователната среда и в семейството чрез включване на  родителите в процеса на образование и възпитание.

Ще бъде формулиран и приложен модел на родителско участие в системата на предучилищното възпитание в община „Тунджа” в контекста на общинските политики и в съответствие със законодателните промени, разписани в приетия Закон за предучилищното и училищно образование. Планираната продължителност на дейностите по проекта е 24 месеца. Общата стойност е  377 956,29 лева.

Заместник-кметът Станчо Ставрев разясни организацията и кандидатстването, във връзка с предоставяне на услугата „обществена трапезария“, която стартира от началото на октомври.

От постъпилите 34 проектни предложения във Фонд „Социална закрила“ са одобрени 33 на обща стойност 486 348.80 лв.

Четири от одобрените за финансиране проекта ще се реализират на територията на Община „Тунджа” в 28 населени места през периода 01.10.2016 – 31.12.2016 г.

Услугата „обществена трапезария” ще се изпълнява от външни доставчици в партньорство с общината и ще обхване 450 лица и семейства в неравностойно положение.

 Размерът на финансирането на услугата е 2.30 лв. за едно лице за един ден, което включва топла храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и други разходи – транспортни, режийни, консумативи.

Общото привлечено външно финансиране е в размер на 66 240.00 лв, което представлява 14% от целия финансов ресурс за периода, по програма „Обществени трапезарии“ на Фонд „Социална закрила“.

 

 

 

 

About the Author :

Leave a reply