“Тунджа” разработва нова стратегия за развитие

logo_MIG_Tundja_0На територията на община ,,Тунджа” започва разработването на стратегия за „Водено от общностите местно развитие” на Местна инициативна група – Тунджа, за периода 2014 – 2020 г.

На 07.12.2015 г. беше подписан Договор № РД 50-210 за изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., между Министерство на земеделието и храните, Държавен Фонд Земеделие – Разплащателна агенция и Местна инициативна група – Тунджа.

Подготовката на стратегията за водено от общностите местно развитие е важен етап в изпълнението на проекта. В проекта, с продължителност 6 месеца, е планирано изпълнението на няколко групи дейности, насочени към:

  •  Популяризиране  на процеса на разработка  и подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие;
  •  Информационни кампании  в населените места на територията на община ,,Тунджа;
  •  Организиране на срещи,семинари и конференции;
  •  Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население;
  •  Публикуване на информация по проекта  в регионални медии;
  •  Обучения на екипа на МИГ, на представители на партньорите и местни лидери;
  • Проучване и анализ на територията – проучване и анализ на пазара, средата, настроенията, участниците,създаване на база данни и др.

Дейностите по подготовката на стратегията за водено от общностите местно развитие /ВОМР/ за територията на община ,,Тунджа”, включват работни срещи, експертна работа, информационни срещи за консултиране с местната общност и провеждане на обществени обсъждания на разработваната стратегия.

Чрез заложените в проекта дейности ще се придобият и усъвършенстват знания, умения и способности от местните общности и лидери, както и засилване на обществената активност за работа по подхода ВОМР.

Проектът  ще съчетава привличането на експерти с насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегията.

Общата стойност на проекта и предварително одобрената безвъзмездна помощ за изпълнението му е 48875,75 лв. Проектът се реализира с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира IPNA clinical practice recommendations for the diagnosis and management of children with steroid-resistant nephrotic syndrome frank zane.com natco pharma surges 20%, hits new high on usfda nod for cancer drug в селските райони.

About the Author :