“Тунджа” продаде дворни места в Симеоново за над 70 хиляди лева

Tundja3След проведените в община „Тунджа” на 13 май 2016 г. публични търгове, бяха отдадени под наем, за срок от 10 /десет/ години, три помещения, в селата Генерал Инзово, Скалица и Хаджидимитрово.

По реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, се предостави правото на ползване за търговска дейност върху 150 кв.м. от имот общинска собственост, представляващ  парк с открит плувен басейн, в УПИ ІІ, в кв. 78 по плана на село Генерал Инзово, за монтиране на преместваеми съоръжения, за срок от 5 /пет/ години, като спечелилият търга има право да разположи павилион или каравана с тента, маси, столове и обекти от развлекателен характер, а за нефабрично произведени павилиони /каравани/ да се изготви проект  с части архитектура  и конструктивна.

На публичен търг с явно наддаване за 73 500,00 лева бяха продадени дворни мяста с обща площ 26 500 кв.м. в село Симеоново.

След проведените търгове общата сума, която се очаква да постъпи в община „Тунджа“, е на стойност 74 081,00 лв.

Съгласно нормативната уредба, предстои в 7-дневен срок кметът на общината да издаде съответните заповеди за спечелените търгове и да бъдат сключени договори с тях.

 

 

 

About the Author :