„Тунджа” проверява всички 104 язовири

kolonaЕжегодно община „Тунджа” проверява всички 104 язовири на нейна територия, а не само потенциално опасните, които подлежат на контрол по разпореждане на областния управител. Проверката на язовирите се извършва по две направления, поясни заместник-кметът Пенчо Пенев. 12-те потенциално опасни язовири се проверяват веднъж от комисията, назначена от областния управител и втори път от общинската комисия, за да се провери дали са изпълнени препоръките и предписанията за безопасното им стопанисване.  Отделно всички останали 92 язовира се проверяват от специално определена със заповед на кмета комисия, в която влизат представители на отделите „Общинска собственост”, „Териториално устройство, строителство и екология” и специалистът по защита на населението. Проверяват се и незаетите язовири, които не се използват за стопанска дейност и рибовъдство.

По време на проверката се следи за състоянието на язовира – проверяват се диги, изпускателните кранове, преливниците, за да не се допусне преливане на язовирите и наводнение на прилежащите около тях терени, които най-често са земеделски земи, пасища и мери.

Досега не сме имали сигнали от кметовете, в чиито задължения влиза и следенето на състоянието и стопанисването на язовирите на територията на техните села, за проблемни или опасни водни обекти, каза още зам.-кметът Пенчо Пенев.

Въпреки това проверката, която предстои, ще даде още една сигурност на община „Тунджа”, че нейните язовири няма да създадат проблеми през зимния период, когато опасността от наводнения е по-голяма.

Община „Тунджа” разполага със 104 язовири на нейна територия, от които 11 са отдадени на концесия, а за 50 има сключени договори за наем. Отдел „Общинска собственост” упражнява непрекъснат контрол за плащане на вноските за наеми и концесия. Използват се различни форми за уведомяване и за увеличаване на събираемостта на задълженията. При продължително неплащане като крайна мярка общината прибягва и до прекратяване на договорите и събиране на задълженията по съдебен ред.

About the Author :