„Тунджа” отчете бюджетната 2013 г.

DSC03499Бюджетната 2013 г. отчете община „Тунджа” на публично обсъждане, както изисква променената процедура за отчитане на бюджета за предходната година.

Преди да запознае присъстващите с числата на бюджет 2013 г., кметът Георги Георгиев обясни, че изпълнението на бюджета се е превърнало в сериозно предизвикателство за администрацията заради последиците от финансовата криза и нестабилната икономическа среда. Въпреки трудните условия „Тунджа” е приключила годината успешно и е запазила финансовата стабилност на общината.

Усилията на администрацията са били насочени към реализацията на инвестиционни и социални проекти с външно и собствено финансиране, подобряване на техническата инфраструктура, разширяване обхвата и достъпността на социалните услуги, подкрепа за местната икономика, прозрачно местно самоуправление, качество в предоставянето на публичните и административни услуги и всички други дейности, свързани с подобряване жизнената среда  на гражданите на общината.

DSC03512Първоначалният размер на бюджета е бил 10 918 180 лв., но след актуализации в края на годината планът е достигнал 12 050 990 лв., което е увеличение с 1 132 810 лв.

Към 31. 12. 2013 г. изпълнението на бюджета е било 12 198 048 лв., което е 101,2 % от плана.

Собствените приходи са били в размер на 3 369 060 лв., което представлява преизпъление със 199 765 лв. или 6,3%, спрямо актуализирания план и 11,9% спрямо първоначалния бюджет, но като цяло през годината те са били на предела на максималната събираемост и това е наложило въвеждането на ограничения на разходите. Данъчните приходи са били в размер на 861 574 лв.

Извършените през 2013 г. разходи следват потребностите на местната общност, макар и да не могат да ги покрият изцяло. Обновяването на инфраструктурата е бил първостепенен приоритет за община „Тунджа”, за него са били инвестирани 3 818 101 лв. от собствени средства, от републиканския бюджет и от европейски проекти. За основен ремонт на 24 сгради са били отделени 460 752 лв., за ремонт на пътища и улици – 342 229 лв., изградена е била пречиствателна станция по проекта за канализацията на Тенево за 2 176 010 лв.

За образование в общината са били разходени 3 995 597 лв. за работата на 10 училища с 1112 ученици и 81 деца в подготвителни групи, 18 детски градини, 2 обединени детски заведения, 1 полудневна детска градина с 486 деца и 1 извънучилищно звено.

За осъществяването на социалната политика са били вложени 1 049 994 лв.

През 2013 г. общината е работила по 19 европейски проекта. По ОП „Регионално развитие” проектите са за организиране на иновативни културни събития, за предотвратяване на наводненията в Кукорево и Окоп, за разработване на туристически маршрути и за благоустрояване на паркинга пред Археологическия резерват край Кабиле.

По ОП „Околна среда” общината е работила по проектите за канализацията на Тенево и за изграждане на биокоридори.

Чрез ДФ „Земеделие” са финансирани проектите за училищен плод, изграждане на наблюдателни пунктове и ремонт на водоизточник в Меден кладенец и благоустрояване на площада в Г. Инзово.

По ОП „Развитие на човешките ресурси” общината е работила по 9 проекта, с които са осигурени работни места, помощ на хора с увреждания, целодневна организация на учебния процес, социално предприятие в Победа и образователна интеграция на деца.

 

 

About the Author :