“Тунджа” отново продава имоти в лесопарк “Бакаджик”

P1040022Нови търгове насрочи кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев на 25.09.2015 г. от 9.30 ч. Публичен търг за продажба на общински недвижими имоти, за които не е осъществена процедура по промяна предназначението, съгласно глава III от раздел 5 от Закона за горите, е обявен за 27 урегулирани поземлени имота в землището на с. Победа – лесопарк Бакаджик.

В землището на с. Кабиле са обявени за продажба 7 терена – земеделска земя – изоставена нива и 3 общински терена – храсти.

За продажба се предлагат дворно място в с. Голям манастир, масивна сграда /бивша баня/, в с. Челник и земеделска земя – лозови насаждения, в землището на с. Козарево.

Сграда-павилион в с. Златари и масивна сграда в с. Савино се предлагат на търг за продажба заедно с дворните места, в които са построени, а масивна сграда в с. Роза се продава заедно с правото на строеж в дворното място.

Под наем се предоставят 2 язовира в землището на с. Межда и язовири в селата Ботево и Челник. Със спечелилият търга се сключва договор при заплащане на 100% от годишната наемна цена за първата година и 100% за всяка следваща година до 30 януари на съответната година

Под наем за срок от 10  години се предоставят имоти частна общинска собственост: две дворни места и помещение от МС (автоспирка) в с. Гълъбинци,  дворно място в с. Дражево и помещение от МС в с. Хаджидимитрово. Помещенията се предлагат за развиване на търговска дейност. В с. Кукорево се предлага помещение за бръснаро-фризьорски услуги. Помещението е част от имот – публична  общинска собственост.

Стъпката за наддаване е 5% от НТЦ.  Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Информация  за обектите може да се получи в стаи №306 и №307, ет. ІІІ на административната сграда на Община „Тунджа“ в гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1 и на тел.046 684 302 /303/.

Времето за оглед на обектите и внасяне на необходимите документи и такси е  до 24.09.2015 г.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

About the Author :