“Тунджа” отдаде под наем шест язовира

tundja 2След проведените на 12 април 2016 г. публични търгове, под наем за срок от 10 /десет/ години, бяха отдадени шест язовира в землищата на селата Бояджик, Гълъбинци, Роза, Симеоново и Челник, които се предоставят за рибовъдна дейност.

Продаден бе колесен трактор /строителна машина багер/, Рег. № У 2359 ЕЕ, Рама № 687651, Инв. № 8735 в описа на община „Тунджа“.

На търга, под наем за срок от 10 /десет/ години, се предостави част от имот – публична общинска собственост, в с. Веселиново.

По реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, се предостави правото на ползване за търговска дейност върху 150 кв.м. от имот общинска собственост, представляващ  парк с открит плувен басейн, в УПИ ІІ, в кв. 78 по плана на село Генерал Инзово, за монтиране на преместваеми съоръжения, за срок от 5 /пет/ години, като спечелилият търга има право да разположи павилион или каравана с тента, маси, столове и обекти от развлекателен характер, а за нефабрично произведени павилиони /каравани/ да се изготви проект  с части архитектура  и конструктивна.

След проведените търгове общата сума, която се очаква да постъпи в община „Тунджа“, е на стойност 13 617,00 лв.

Съгласно нормативната уредба, предстои в 7-дневен срок кметът на общината Георги Георгиев да издаде съответните заповеди за спечелените търгове и да бъдат сключени договори с тях.

 

 

About the Author :