“Тунджа” отваря трети дневен център през тази година

DSC00544aПроектът „Насърчаване на процесите на социално включване в българското село чрез разкриване на Център за обществена подкрепа в община „Тунджа” на община „Тунджа” е одобрен и ще бъде финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

Основната цел е чрез създаване на Център за обществена подкрепа в с. Тенево, община „Тунджа”, да бъде приложен устойчив модел за предоставяне на подкрепящи комплексни услуги за деца и младежи от 7 до 18 г. и за семейства в риск.

В рамките на 8 месеца 20 потребители от село Тенево и от още 12 населени места на общината ще получат професионална и квалифицирана подкрепа от специалисти – социален работник, психолог и социален педагог. Ще бъдат реализирани дейности, насочени към ранната превенция на риска чрез комплексен подход за подкрепа и в защита на най-добрия интерес на децата и нуждаещите се семейства, като се осигурят възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие на потребителите.  Ще бъде насърчено участието на целевата група в процеса на социално включване чрез развитие и подобряване на социалните им умения.

Дейностите на проекта ще се осъществят чрез ефективно партньорство между Община „Тунджа” и Народно читалище „Просвета -1910”, както и с подкрепата на детските и учебните заведения. По този начин ще се създаде работещ модел на споделена грижа за децата и семействата в малките населени места.

Общата стойност на проекта е  31 976,30 лв., като от Фонд „Социална закрила” са осигурени средства в размер на 27 384,62 лв. Съфинансирането от община „ Тунджа” е 4 591,68 лв.

Планирано е дейностите да стартират от юни 2014 г., след подписване на договор с финансиращия орган, и да продължат до края на календарната година.

About the Author :