„Тунджа” осигури безплатна топла храна за близо 370 души

???????????????????????????????Община „Тунджа” и тази година осигури услугата безплатна обществена трапезария за максимален брой нейни жители. Общо 368 души от 24 села на общината ще получават безплатна топла храна. От 01.10.2014 г. до  31.12.2014 г. на територията на община „Тунджа” ще се изпълняват 4 проекта на принципа на публично-частното партньорство  и съвместно с неправителствения сектор:

–    „ Предоставяне на социална услуга обществена трапезария в община „Тунджа” – грижа за хора в неравностойно социално положение от малките населени места” –  с бенефициент община” Тунджа” в партньорство с ЕТ” Емил Иванов”- гр. Ямбол

–    „Обществените трапезарии в община „Тунджа” – алтернатива на социалното включване в малките населени места” – с доставчик ЕТ „ Емил Иванов”, гр. Ямбол в партньорство с община „ Тунджа”;

–    „Социална закрила чрез обществените трапезарии в малките населени места” – изпълняван от МИГ- „Тунджа” в партньорство с община „ Тунджа” и ЕТ „Стефан Станчев”;

–    „Предоставяне на социална услуга обществена трапезария в община „Тунджа” – повече грижа за хората в българското село” – реализиран от Общински младежки съвет „ Тунджа” в партньорство с община „Тунджа” и ЕТ „ Емил Иванов”.

В рамките на  работните дни през месеците октомври – декември, 368 лица и семейства в неравностойно социално положение от 24 населени места на общината (Дражево, Хаджидимитрово, Окоп, Ханово, Генерал Инзово, Крумово, Веселиново, Драма, Дряново, Завой, Кабиле, Коневец, Маломир Тенево, Ботево, Скалица, Голям манастир, Генерал Тошево, Овчи кладенец, Кукорево, Калчево, Симеоново, Роза и Видинци)  ще получават безплатно обедно меню.

Стойността на един храноден за едно лице е 2,30 лв. и включва разходи за храна за обяд – супа, основно ястие и хляб, както и други разходи, свързани с предоставянето на услугата, като транспорт и консумативи.

Допустимите целеви групи по проекта са: лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотноживеещи лица и семейства с минимални пенсии; скитащи и бездомни лица и деца.

Процедурата за подаване на заявления-декларации от кандидат-потребители е отворена и документи могат да се подават текущо.

Общият размер на осигуреното външно финансиране за периода по реализираните проекти се очаква да бъде над 50 хил. лв.

На 29.09.2014 г. предстои доставчиците да подпишат договорите за финансиране.

Община „Тунджа” и ЕТ „Емил Иванов” изпълняват проектите от 2009 год., а МИГ- „Тунджа” и Общински младежки съвет „Тунджа” – от 2013 год.

About the Author :