“Тунджа” определи секциите за гласуване на евроизборите

DSC00544aЗ А П О В Е Д

№ РД – 0241

гр.Ямбол,  25.03.2014 г.

 

Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, на основание чл.8, ал.2, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс

 

О Б Р А З У В А М:

 

На територията на Община „Тунджа” – гр. Ямбол 49 избирателни секции и утвърждавам тяхната номерация, обхват и адрес по населени места, както следва:

Секция№

Обхват/ Населено място

Адрес

1

2

3

001

с.Асеново Кметство

002

с.Безмер Младежки дом

003

с.Безмер Кметство

004

с.Ботево ОУ ”Христо Ботев”

005

с. Болярско Кметство

006

с.Бояджик ОУ ”Св.св.Кирил и Методий”

007

с.Бояджик ОУ ”Св.св.Кирил и Методий”

008

с.Веселиново Стол на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

009

с. Видинци Читалище

010

с.Ген.Инзово Клуб на пенсионера

011

с.Ген.Тошево Народно читалище „Развитие”-малък салон

012

с.Голям Манастир Народно читалище „Напредък”

013

с.Гълъбинци Народно читалище „П.Р.Славейков”

014

с.Дражево Старо читалище –тип барака

015

с.Драма Читалище – малка зала

016

с.Дряново Клуб на пенсионера

017

с.Завой Клуб на пенсионера

018

с.Златари Народно читалище „Васил Левски”

019

с.Кабиле Зала до кметството

020

с.Калчево ОУ”Васил Левски”

021

с.Каравелово Народно читалище „Н.Й. Вапцаров”

022

с.Козарево Клуб на пенсионера

023

с.Коневец Читалище „Д-р Петър Берон”

024

с.Крумово Народно читалище „Съгласие”

025

с.Кукорево Кметството-ритуална зала

026

с.Кукорево Народно читалище „Виделина”

027

с.Маломир Кметство

028

с.Меден кладенец Народно читалище  „Изгрев”

029

с.Межда Кметство

030

с.Миладиновци Читалище „Паисий Хилендарски”

031

с.Могила Народно читалище „Пробуда”

032

с.Овчи кладенец Народно читалище „Мисъл”-малък салон

033

с.Окоп ОУ ”В.Левски”

034

с.Победа Народно читалище „Васил Левски”

035

с.Робово Клуб на пенсионера

036

с.Роза ОУ ”Паисий Хилендарски”

037

с.Роза ОУ ”Паисий Хилендарски”

038

с.Савино Читалище „Никола Вапцаров” – малка зала

039

с.Симеоново Народно читалище  „Искра”-малък салон

040

с.Скалица Народно читалище  „Светлина”-малък салон

041

с.Сламино Клуб на пенсионера

042

с.Стара река Зала в читалището

043

с.Тенево СОУ”Васил Левски”

044

с.Тенево Клуб на пенсионера

045

с.Търнава Народно читалище „Зора”

046

с.Хаджи Димитрово Народно читалище „В. Левски”

047

с.Ханово Клуб на пенсионера

048

с.Чарган Зала в кметството

049

с.Челник Народно читалище „Зора”

 

Препис от Заповедта да се изпрати на ТЗ ”ГРАО” гр. Ямбол, Районната избирателна комисия и обяви публично чрез медии, сайта на общината и населените места.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината, кметовете и кметските наместници.

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община „Тунджа”

About the Author :