“Тунджа” кандидатства с образователен проект за над половин милион

Tundja3На 3 май 2016 г., Община „Тунджа” кандидатства с проектно предложение по процедура: BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Планираната продължителност на дейностите по проекта е 24 месеца. Общата стойност е  около 535 хил.лева.

Проектното предложение е изготвено и при одобрение ще се реализира в партньорство с Центъра за образователни програми и социални инициативи, гр. Ямбол и 10 –те общински общообразователни училища: ОУ „Христо Ботев”, с.Ботево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с.Бояджик, „Св. Св. Кирил и Методий”, с.Веселиново, „Св. Св. Кирил и Методий”, с.Дражево, НУ „Васил Левски”, с.Завой, НУ „Св.Климент Охридски”, с.Крумово,  ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево, ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза, СОУ „ Св. Паисий Хилендарски”, с.Скалица, ОУ „Васил Левски”, с. Тенево.

Целта на схемата за безвъзмездна финансова помощ и на проектното предложение е да бъдат подпомогнати учениците от  етническите малцинства в малките населени места на територията на общината да се изградят като пълноценни личности и да постигнат успешна образователна, социална и творческа реализация.

Проектните дейности включват допълнително обучение по български език за ученици, чийто майчин език не е български; допълнителни занимания по интереси за ученици в риск от отпадане; мерки за подобряване на образователната среда; осигуряване на психологическа подкрепа и насърчаване на участието на родителите в училищния живот, както и дейности за организация и управление на проекта и за информиране и публичност.

Проектното предложение ще допълни и надгради добрите резултати и практики по проекти, реализирани от общината, като проект „Училищните общности – модел на родителска активност в малките населени места”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Ще допринесе за устойчивото развитие на образователните политики в община „Тунджа” чрез въвеждането на ефективни интеграционни механизми.

 

About the Author :