„Тунджа” кандидатства с нов проект

DSC00544Във връзка с обявената от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства  конкурсна процедура 33.13-2014 за набиране на проектни предложения, община „Тунджа” представи за одобрение в разписания срок – 25.07.2015 г., проект „Училищните общности – модел на родителска активност в малките населени места”

Проектът е по приоритет 3. Ефективна работа с родителите на децата и учениците от етническите малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване броя на безпричинните отсъствия от обявената процедура. Той е насочен към  създаването на устойчив, ефективен и ефикасен механизъм за приобщаване на родителите-роми към образователния процес в средищните училища на община „Тунджа”, повишаване на техния интерес и мотивация за образование на децата им, превенция на ранното отпадане от училище, намаляване на броя на безпричинните отсъствия, както  и осигуряването на условия за равен достъп до образование.

Стойността на проекта е 22 069,00 лева, като продължителността на разписаните дейности е дванадесет месеца.

 

Димитър Димитров

началник-отдел „Образование и предучилищна подготовка”

About the Author :