“Тунджа” кандидатства с нов проект

Tundja3На 31.05.2016 г. община „Тунджа” внесе в Агенция за социално подпомагане проектно предложение „Осигуряване на топъл обяд в   община Тунджа” по Операция тип 3 –„ Осигуряване на топъл обяд- 2016” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Проектът е с планирана продължителност 12 месеца и очаквано финансиране в размер на 134 798.40 лв.

Проектът ще се изпълнява на територията на 44 населени места от община „Тунджа”.   Приготвянето и доставката на храната ще се извършва чрез  Домашен социален патронаж с. Болярско, Общинско социално предприятие за обществено хранене ”Домашен социален патронаж” с. Победа и външен изпълнител.

Достъп до социална услуга ще се осигури за 460 нови потребители, живеещи в материално лишение, отговарящи на изискванията на една от следните целеви групи:

–  Лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход,

– Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция социално подпомагане;

– Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии;

Реализиацията на настоящия проект е част от целенасочената социална политика, която община „Тунджа“ развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация в малките населени места.

 

About the Author :