“Тунджа” кандидатства по нов проект

Tundja3Община “Тунджа” подаде идейна концепция по интегрирана процедура за приобщаване на ромите и уязвими групи, финансирана по Оперативните програми “Развитие на човешките ресурси” и “Наука и образование за интелигентен растеж”.

Специфичните цели на интегрираната процедура са насочени към подкрепа за социално включване, чрез реализация на дейности в четири направления:

1. Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи;

2. Осигуряване на достъп до образование и обучение;

3. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;

4. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

Финансирането, за което кандидатства община „Тунджа“ е в размер на 550 000 лв. В изпълнението на дейностите се очаква включване на партньорски организации. Оценката на идейната концепция трябва да бъде извършена до 31.01.2017 г.

About the Author :