“Тунджа” кандидатства за нов социален проект

DSC08569На 20.05.2015 г. община „Тунджа” внесе в Агенция за социално подпомагане проектно предложение „Осигуряване на топъл обяд в малките населени места от селски тип на територията на община Тунджа” по Операция тип 3, 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд”, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Проектът е с планирана продължителност 7 месеца и очаквано финансиране в размер на 31 153.50 лв.

Проектът ще се изпълнява на територията на 16 населени места от община „Тунджа” (Победа, Челник, Асеново, Сламино, Робово, Каравелово, Могила, Чарган, Търнава, Стара река, Козарево. Болярско, Безмер, Бояджик, Гълъбинци и Златари). Приготвянето и доставката на храната ще се извършва чрез Домашен социален патронаж – с. Болярско и Общинско социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж” – с. Победа.

Достъп до социалната услуга ще се осигури за 100 нови потребители, живеещи в материално лишение, отговарящи на изискванията на една от следните целеви групи:

– Лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;

– Неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца;

– Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии;

– Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане.

Настоящият проект е част от целенасочената социална политика, която община „Тунджа” развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация в малките населени места.

About the Author :