“Тунджа” започва изпълнението на образователен проект за над половин милион лева

Tundja3От 7 февруари 2017 г. в общината започна изпълнението и на втория проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. –    „Хоризонти“ – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“.

Стойността на одобреното финансиране е 535 125,15 лв., а продължителността на дейностите е 24 месеца.

Бенефициент по проекта е община „Тунджа“, а партньори са десетте общински училища и Сдружение „Център за образователни и социални инициативи“ (ЦОПСИ) – Ямбол.

Проектът има за цел да гарантира равен достъп до училищно образование; да осигури допълнителна подкрепа за преодоляване на обучителни затруднения  на ученици от етническите малцинства; да осигури допълнителни дейности и инициативи за взаимно опознаване на учениците от различните етноси и възпитаването им в дух на толерантност; да осигури  психологическа подкрепа на ученицитe и да въведе модели на родителско участие.

Той включва допълнителни занимания по български език за учениците, за които българският език не е майчин и допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи и получили международна закрила чрез създаване на „Работилници за развитие“ –ателиета за сценично изкуство и литературни композиции. По него ще се сформират и творчески ателиета „Журналист“.

Част от дейностите включват подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства. Ще бъдат назначени 10 училищни сътрудници – по един във всяко от общинските училища. По проекта ще бъде осигурена психологическа подкрепа на учениците от етническите малцинства, като се назначат двама психолози.

Предвижда се провеждане на образователни екскурзии.

Ще бъдат сформирани и групи за активни родители –доброволци в училище. Ще се провеждат и специални събития в общността.

Проектът ще допринесе за устойчивото развитие и надграждането на общинските образователни и интеграционни политики и за подобряване на образователната среда в 10 –те общински училища. В дейностите ще бъдат обхванати поне 460 ученици от целевата група, както и ученици, които не са от етническите малцинства.

About the Author :

Leave a reply