„Тунджа” започва данъчната кампания за 2014 година

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОт 4-ти март – вторник, в община „Тунджа” започва кампанията за плащане на местните данъци и такси. Общината напомня на собствениците на движими и недвижими имоти и вещи, че предплатилите дължимия налог за цялата година ползват отстъпка от 5 на сто.
В 14 населени места от общината – Кукорево, Безмер, Ботево, Бояджик, Веселиново, Генерал Инзово, Дражево, Кабиле, Скалица, Маломир, Овчи кладенец, Роза, Тенево, Ханово, вече е изградена пряка връзка през интернет за обмен на данни за задълженията по местните данъци и такси. Това позволява получаване на актуална и детайлна информация за задълженията и плащанията на лицата и ще допринесе за повишаване качеството и бързината на обслужване на гражданите и на събираемостта в населеното място.
Отдел „Местни данъци и такси” в община „Тунджа” ще предостави в електронен вид информация на всички 44 населени места на общината – табулограми със задълженията на физически и юридически лица по видовете данъци – данък върху недвижимите имот; данък за превозни средства; патентен данък; такса „Битови отпадъци”  и глоби и санкции.
С това се дава и още една възможност на живущите по населените места на общината да заплатят своите налози в кметствата с ръчни приходни квитанции. Всички живущи извън населените места на община „Тунджа” могат да заплатят задълженията си по банков път, в пощенски клон чрез пощенски запис и в Административния център на общината в касата на „Местни данъци и такси”.

About the Author :