„Тунджа” завърши 20 обекта от строителната програма

chelen 2И през  2016 г. община „Тунджа“ продължава да изпълнява програмата си за обновяване на общинския сграден фонд. Предложените обекти включват детски заведения, училища, читалища, кметства, здравни служби.

Община „Тунджа” усилено изпълнява строителната си програма и вече е приключила работата по 20 обекта за текущ и основен ремонт и ново строителство.

Приключили са ремонтите на детските градини в селата Ботево, Генерал Инзово, Бояджик и Кабиле, ремонтът в ОДЗ „Щурче“, с. Кукорево, аварийните ремонти на канализация в село Могила и водопровод в Сламино. Изградени са оградите на гробищните паркове в селата Стара река, Савино и Ботево, окончателно е завършен ремонтът на вентилационната инсталация на Общинското сициално предориятие за обществено хранене  “Домашен социален патронаж“, с. Победа.

В село Генерал Инзово е поправена тротоарната настилка около съблекалнята на стадиона и е ремонтиран отводнител на машинното отделение на басейна. Подменена е електрическата инсталация в сградата на читалището в село Дряново и са извършени ремонтни дейности на селската здравна служба в Завой, кметството в село Межда и физкултурния салон на училището в Бояджик.

Община „Тунджа“ извърши кърпежи на общинските пътища за над 76 хиляди лева. Изготвени са инвестиционните проекти за отводняване на ул. “Дечка Сюлемезова“, с. Веселиново и за преустройство на училището в Генерал Инзово.

Усилено се работи и по сключени 13 договора. Като преходни обекти, които предстои да бъдат завършени и въведени в експлоатация през настоящата година са ремонтът на път Сламино – Саранско с дължина 2,250 км, както и изграждането на ограда на гробищния парк в село  Чарган и ремонт  на оградата на гробищния парк в Коневец.

Извършват се ремонти на покривите на читалищата в селата Миладиновци и Ботево, на кметството в Овчи кладенец. Ремонтира се и здравната служба в село Голям манастир. Извършват се асфалтови кърпежи на уличната мрежа в селата Веселиново, Могила и Скалица.

Възложена е преработка на инвестиционни проекти за ремонт на път ж.п. гара Тенево – с. Генерал Инзово от км 1+400 до км 7+629 и път Дражево – Кабиле от км. 2+100 до км. 4+900, както и инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на път разклон Тенево – с. Тенево от км 0+000 до км 3+350 и път Окоп – Ханово от км 3+150 до км 3+700.

Предстои провеждане на процедури по възлагане на ремонтни работи и ново строителство на 12 обекта.

 

About the Author :