„Тунджа” доказа приоритета на образованието

chelen 1През тази учебна година „Тунджа” отново доказа, че образованието е реален приоритет за общината, защото не само продължи да надгражда грижата за учениците и децата в детските градини, но и да подкрепя и да стимулира родителите да образоват своите деца.

От 1 септември бяха премахнати таксите за детските градини за всички деца, което отвори достъпа до детските заведения в общината и по този начин отпаднаха всички социални пречки за посещението им и подлежащите на обучение деца са обхванати напълно.

За учениците продължава осигуряването на безплатен транспорт, безплатни закуски и безплатно обедно хранене и целодневна организация на учебния процес.

През тази учебна година в тунджанските училища са се обучавали 1142 ученици, а в детските заведения – над 525 деца, от които 60 в яслени групи.

За да изрази подкрепата си към усилията на децата през учебната година, общината организира по традиция бал на осмокласника в к-с „Екатерина”. Тази година той беше още по- значим, защото в него участваха не само завършващите осмокласници, но и всички отличници и стипендиантите по проекта „За ромите заедно с ромите“.

Кметът на общината поздрави осмокласниците, че завършват успешно своето основно образование и им пожела те самите да бъдат предстоящата им промяна, като се опитват непрекъснато да променят както себе си към по-добро, така и светът около тях. „Бъдете здрави, бъдете амбициозни, бъдете смели в своите начинания, вярвайте в себе си и в своите мечти. Имайте самочувствието на млади хора, притежаващи необходимите знания и качества, с които да вървите по пътя, който ще избирате”, пожела Георги Георгиев на осмокласниците, като ги призова да продължат своето образование, защото то ще им донесе успех в живота.

По инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на Сдружението на директорите на учебните заведения в община „Тунджа” на 39 ученици от всички тунджански училища тази година бяха връчени ленти „Отличник”, за да се отдаде заслужено признание на техните усилия и труд през годината.

Участниците в бала бяха поздравени с изпълнения на един от тунджанските певчески таланти – Даниела Косева от село Кабиле и с танца на ученичката Николинка Йорданова от с. Тенево. Стипендианти, които получиха финансова подкрепа по проекта „За ромите заедно с ромите“, отправиха своите поздравления към всички осмокласници и ги насърчиха да продължат с образованието си и занапред. За да остане незабравим спомен за осмокласниците празникът продължи с много музика.

През тази учебна година общината успя да докаже и, че работи активно за привличане на европейски средства за подобряване на образованието и възможностите на тунджанските деца.

Вече са спечелени два образователни проекта, а трети чака одобрение, а общата им стойност надхвърля 1,5 млн. лв.

Два от проектите са по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Вече е одобрен проектът „Подкрепа за предучилищното образование и подготовка на деца в неравностойно положение” на стойност 377 956,29 лв.

Той се реализира в партньорство с Центъра за образователни програми и социални инициативи – Ямбол, с Начално училище „ Васил Левски”, с. Завой и петте общински детски заведения: ОДЗ „Дечка Сюлемезова”, с. Веселиново, ОДЗ „ Изворче”, с. Кабиле, ОДЗ „Щурче”, с.Кукорево, ЦДГ „Звездица”, с. Скалица и ОДЗ „Кольо Тенев”, с. Тенево.

Чрез него ще се предостави подкрепа на детето в образователната среда и в семейството чрез включване на  родителите в процеса на образование и възпитание.

Другият проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, който очаква одобрение, е ”Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”. Той е на стойност 535 хил. лева и е насочен към подпомагане на по-големите ученици. Проектът отново е съвместен с Центъра за образователни програми и социални инициативи, гр. Ямбол, но включва и 10 –те общински общообразователни училища: ОУ „Христо Ботев”, с. Ботево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик, „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново, „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дражево, НУ „Васил Левски”, с. Завой, НУ „Св.Климент Охридски”, с. Крумово,  ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево, ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза, СОУ „ Св. Паисий Хилендарски”, с. Скалица, ОУ „Васил Левски”, с. Тенево.

По проекта ще бъдат включени: допълнително обучение по български език за ученици, чийто майчин език не е български; допълнителни занимания по интереси за ученици в риск от отпадане; мерки за подобряване на образователната среда; осигуряване на психологическа подкрепа и насърчаване на участието на родителите в училищния живот.

Другият одобрен проект е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – “Желани пространства” – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места”. Той е на стойност 588 567 лв. и е своеобразно продължение на предишен такъв проект.

По проекта ще се финансира дейността на Общностния център с Кабинет за ранна интервенция на уврежданията в с. Кабиле. Услуги ще се предоставят и в цялата мрежа от детски заведения на територията на общината, както и като мобилна работа в домовете на потребителите. По този проект ще се подобри достъпа до здравеопазване чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията; ще се извършва ранна интервенция на уврежданията; ще се осигурява индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; индивидуално консултиране и групова работа с деца, родители и бъдещи родители и допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен старт в училище.

 

 

About the Author :