“Тунджа” внесе нов проект за ранно развитие на децата за над половин милион лева

???????????????????????????????Община „Тунджа” депозира ново проектно предложение по Процедура „Услуги за ранно детско развитие”, Приоритетна ос 1 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проект “Желани пространства” – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места” е на стойност 588 567 лв., с планирана продължителност на дейностите 28 месеца.

Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване,  намаляване на бедността сред децата и други лица в риск, чрез интегрирани инвестиции в ранното детско развитие и социално включване в населените места на община “Тунджа”. За период от 24 месеца по проекта ще бъдат предоставени комплексни здравни, социални и образователни услуги. Това ще надгради добрия опит и въведените практики по Проекта за социално включване и други инициативи с външно фонансиране, които община „Тунджа” реализира в поседните години.

В случай, че проектът бъде одобрен, ще се финансира дейността на Общностния център с Кабинет за ранна интервенция на уврежданията в с. Кабиле. Услуги ще се предоставят и в цялата мрежа от детски заведения на територията на общината, както и като мобилна работа в домовете на потребителите.

В рамките на комплексния интегриран подход е предвидено доставянето на следните услуги: Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията; Ранна интервенция на уврежданията; Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; Индивидуално консултиране и групова работа с деца, родители и бъдещи родители; Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен старт в училище.

 

About the Author :