Тунджанското социално предприятие спечели конкурс за най-емблематичен проект в област Ямбол

1Проект „Социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж” с. Победа- Алтернатива за социално включване в малките населени места от селски тип” на община „Тунджа“ е удостоен с Първо място в  Конкурса за най-емблематичен проект в област Ямбол на Областен информационен център – Ямбол.

 

2Мрежата от Областни информационни центрове обяви конкурс за най-емблематичен проект с европейско финансиране, променил начина на живот на областта. Конкурсът се проведе във фейсбук страниците на областните информационни центрове, като всеки проект беше представен с кракто описание, бенефициент и постигнати резултати.

 

3Проектът „Социално предприятие за обществено хранене Домашен социален патронаж с. Победа – алтернатива за социално включване в малките населени места от селски тип” се реализира по ОП ”Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ”, а общата стойност на осигуреното финансиране е 279 098, 41 лева.

4С изпълнението на проекта Община „Тунджа” отговори на потребностите на хората в неравностойно социално положение, чрез използване на създадения потенциал и капацитет за предлагане на услугата „Домашен социален патронаж” в 11 населени места и реализирането й по иновативен начин чрез разкриване на Социално предприятие със защитена заетост.

След приключване на проектните дейности община „Тунджа” осигури устойчивост на създаденото Общинско социално предприятие, като съхрани и разви възможностите за защитена заетост като форма на социална закрила на целевата група. Запази и разшири дейността на социалното предприятие в предоставяне на услугата Домашен социален патронаж” в 11 – те населени места и към момента надгражда опита си чрез предоставяне на нови дейности и услуги с външно финансиране.

 

About the Author :