Тунджанските съветници приеха отчета на кмета Георги Георгиев за 2014 г.

DSC04833На първото за тази година заседание на Общински съвет „Тунджа”, което се проведе днес – на 27 януари, съветниците приеха годишния отчет за изпълнението на Програмата за управление на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев за 2014 г.

От отчета стана ясно, че 2014 г. е година на рекордите – достигнат най-голям бюджет – 16 200 477 лв., най-високата събираемост на собствените приходи – 6 297 146 лв., най-голяма строителна програма, която успа да постигне ремонти и строителни дейности във всички 44 села.

Официалното представяне на отчета за 2014 г. пред местната общност ще бъде на 3 февруари в залата на Кукления театър.

В дневния ред на днешното заседание бяха включени още приемането на две наредби за изменение и допълнение – на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община „Тунджа”. Приети бяха и новата Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, Годишен план за действие по реализация на Стратегията за развитие на образователната система на община „Тунджа” през 2015 г. и Общински годишен план за младежта през текущата година. Съветниците съгласуваха актуализирания Стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община „Тунджа” за периода 2013-2015 г. и приеха Годишен план за дейността по вътрешен одит за 2015 г. Кметът на общината внесе и три предложения за предоставяне на финансови средства под формата на безлихвени заеми от бюджета на общината за реализация на проекти чрез МИГ-Тунджа.

Изслушан беше и отчет на председателя на ОбС „Тунджа” за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода  юли 2014 г.- декември 2014 г. и беше приет План за заседанията на ОбС за 2015 г.

 

About the Author :