ТСБ провежда европейско здравно интервю в 78 домакинства в региона

ТСБЕвропейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е да се събере информация за здравето, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на Европейския съюз (ЕС).

Изследването се провежда на всеки пет години по обща методология и единен въпросник във всички държави – членки на ЕС. Задължението на страната ни за провеждането му е определено в Регламент (ЕС) № 141/2013 на Комисията относно статистиката, основаваща се на Европейската система за здравни интервюта.

Въпросникът е структуриран в четири модула:

  • Здравен статус – включва въпроси за самооценка на здравето, разпространение на хронични заболявания и други;
  • Здравни грижи – ползване на медицински услуги, болнично лечение, обръщаемост към личен лекар, лекар специалист и стоматолог, употреба на медикаменти;
  • Здравни детерминанти (начин на живот) – физическа активност, консумация на плодове и зеленчуци, тютюнопушене, употреба на алкохол;
    • Основни социално-икономически характеристики – пол, възраст, образование, икономическа активност и други.

В тази връзка Териториалното статистическо бюро – Ямбол уведомява гражданите, че специално обучени за целта анкетьори ще посетят следните населени места на територията на областта: град Ямбол, селата Бояджик и Дражево в община Тунджа; гр. Елхово и с. Пчела в община Елхово; гр. Стралджа и с. Зимница в община Стралджа.

Всеки от анкетьорите ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро – Ямбол и ще анкетира определени домакинства, които са избрани на случаен принцип. Размерът на извадката за областта е 78 домакинства, в които ще бъдат анкетирани всички лица на 15 и повече навършени години..

Съгласно Закона за статистиката получените при анкетирането данни представляват служебна тайна и могат да се използват само за статистически цели.

About the Author :