Три нови одобрени проекта на община Болярово

IMGP0612Община Болярово ще работи по три нови проекта, които са одобрени и предстои подписване на договори.

Първият проект е с наименование „Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територия на община Болярово“(по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по приоритетна ос: Основни услуги и обновяване на селата в селските райони). Проектът е на обща стойност 1 173 159. 56 и със срок на изпълнение 24 месеца. По проекта ще бъдат основно ремонтирани улици в осем населени места: Болярово, Голямо Крушево, Малко Шарково, Мамарчево, Попово, Шарково, Стефан Караджово, Воден.

Целта на проекта е повишаване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на уличната настилка, както и осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на разглежданите участъци.

Вторият проект е отново по Програмата за развитието на селските райони – „Изграждане на мултифункционално спортно игрище, УПИ XXI, КВ. 21, град Болярово на стойност 97 694, 32 лв. и срок на изпълнение 12 месеца. Целта на проекта е изграждане на функционираща система за физическо възпитание е спорт в община Болярово, за насърчаване на двигателната активност и практикуването на спорт и социален туризъм от гражданите.

Третият проект е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в партньорство с община Стралджа (водещ партньор). Наименованието на проекта е „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово“ на обща стойност 195 136.16 лв. (за Болярово – 68 708, 15 лв.) и срок на изпълнение18 месеца.

Целта а проекта е предоставяне на мобилни здравно-социални услуги на 64 лича (23 на територията на община Болярово и 41 на територията на община Стралджа) – възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства за период от 12 месеца. Реализацията на проекта ще допринесе за подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване, както и за превенция на риска от институционализация на тези хора , чрез изграждане на адекватна мрежа от качествени и устойчиви социални и здравни услуги, предлагани по домовете на потребителите, както и чрез изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Предстои подписването на тези проекти и започването на реализацията им. Община Болярово очаква и одобрението на други свои внесени проекти по различни мерки и в разнообразни сфери.

IMG_9843 IMG_9844

About the Author :